تیم مدیران

پروفایل ها

یاسر طیبی

معاونت فنی

محمد نیکخواه

مشاور ارشد مدیرعامل

بهروز کریمخانی

مشاور ارشد مدیرعامل

محمود قالیبافی

مدیر دفتر امارات

رسول محمدی

مدیر دفتر چین

صفورا محمدی

مدیر بازرگانی

زینب شفق

معاونت مالی

درنا جلیل زاده

مدیر اداری

مائده نصیری

مدیر حسابداری

مهدی رحیمی

مدیر تحقیقات و توسعه

محسن رجبی

مدیر توسعه

امیر اعرابی

مدیر نگهداری و پشتیبانی فنی

علیرضا کاظمی

فناوری اطلاعات

حدیث سعادتی

بانکداری الکترونیک

زینب علیزاده

تولید محتوا