تیم مدیران

پروفایل ها

محمد قالیباف

مدیر تجاری

مدیر دفتر امارات

رسول محمدی

مدیر فناوری اطلاعات

کارشناسی فناوری اطلاعات

حلیمه چام زاده

مدیر امور مشتریان

کارشناسی ارشد اقتصاد

بهروز کریم خانی

مدیر توسعه و ارتباطات

DBA

درنا جلیل زاده

مدیر دفتر

کارشناسی ارشد حقوق

حدیث سعادتی

بخش تعمیرات و پشتیبانی

کارشناسی انسانی

سید یاسر طیبی

مدیر فنی

کارشناسی مخابرات

امیر اعرابی

مدیر عملیات عمرانی

کارشناسی عمران

زینب شفق

مدیر حسابداری

کارشناسی حسابداری