بانکداری

  • نصب، راه‌اندازی و پشتیبانی پایانه های فروشگاهی
  • عرضه خدمات پرداخت، پیاده‌سازی و پشتیبانی سیستم های بانکی
  • توزیع پایانه های فروشگاهی و ایجاد بستر مورد نیاز شبکه الکترونیکی پرداخت
  • بازاریابی و ارائه خدمات بانکداری الکترونیک به بنگاه های اقتصادی

بانکداری الکترونیک

بخش بانکداری و پرداخت الکترونیکی با هدف ارائه خدمات ایمن و ارزان در جهت توسعه ابزارهای پرداخت، در زمینه تامین، نصب و پشتیبانی دستگاه های کارتخوان در سطح کشور فعالیت می نماید.

نمایندگی انحصاری محصولات ستلکام

بیشتر از

0

پذیرندگان فعال

بیشتر از

0

پذیرندگان فعال

بیشتر از

0

پذیرندگان فعال

دستگاه ها